მენიუ

წესები და პირობები

სმარტ აკადემიის თანამედროვე სასწავლო სივრცე მაღალი ხარისხის ტრენინგ-კურსებს, ვორკშოფებსა და მასტერკლასებს სთავაზობს დაინტერესებულ აუდიტორიას. 

სმარტ აკადემიაში შექმნილი გარემო და სწავლების სტილი მოგცემთ საშუალებას პრაქტიკაში გამოიყენოთ მიღებული ცოდნა, რომელიც თქვენი პროფესიონალად ჩამოყალიბების წინაპირობა იქნება.

ტერმინების განმარტება

ლექტორი - პრაქტიკოსი ადამიანი, რომლიც სმარტ აკადემიის საბაზისო, ექსპრეს ან პროფესიონალურ კურსს უწევს ფასილიტაციას, ხოლო  კურსის მსმენელებს - მენტორობას. 

საბაზისო კურსი - საწყისი საფეხურის კურსი, რომელიც მსმენელს საშუალებას აძლევს დაეუფლოს სფეროს საფუძვლებს; 

ექსპრეს კურსი - სასწავლო კურსი, რომლის ხანგრძლივობა 1 თვეზე მეტს არ გრძელდება და კურსის მსმენელს საშუალებას აძლევს სფეროს საფუძვლებს მოკლე დროში დაეუფლოს. 

პროფესიონალური კურსი - კურსი, რომლის ხანგრძლივობაც 2-3 თვეს გრძელდება და მსმენელს საშუალებას აძლევს საფუძვლიანად შეისწავლოს კონკრეტული სფერო. 

კურსის მსმენელი - ადამიანი, რომელიც დარეგისტრირებულია და ესწრება სმარტ აკადემიის საბაზისო, ექსპრესს ან პროფესიონალურ კურსს. 

აკადემიური მოსწრება - კურსის მსმენელის მიერ მიღწეული შედეგების შეჯამებული შეფასება სმარტ აკადემიაში არსებული პროფესიონალური, საბაზისო თუ ექსპრეს კურსის მოთხოვნების შესაბამისად. 

სერტიფიკატი - კურსის დასრულების შემდეგ მსმენელის შესაბამისი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი. 

* კურსის წარმატებით დასრულების სერტიფიკატის მისაღებად სტუდენტმა უნდა მოაგროვოს მინიმუმ 71 ქულა

** კურსის მინიმუმ 90 ქულაზე დასრულების შემთხვევაში, სტუდენტი დამატებით მიიღებს ლექტორის წერილობით რეკომენდაციას.

სტაჟირება - არაანაზღაურებადი შრომითი ურთიერთობა, რომელიც მყარდება სმარტ აკადემიის პროფესიონალური, საბაზისო თუ ექსპრეს კურსის წარმატებულ კურსდამთავრებულსა და სმარტ აკადემიის პარტნიორ კომპანიას შორის მინიმუმ ერთი თვის ვადით.

სმარტ აკადემიის ვალდებულებებისა და უფლებამოსილების თაობაზე

ვებ გვერდის მომხმარებლისა და კურსის მსმენელის ვალდებულებებისა და უფლებამოსილებების თაობაზე